Leverans- och försäljningsvillkor

1. GILTIGHET

Dessa sälj- och leveransvillkor, inklusive avgiftsöversikten i avsnitt 12, gäller mellan ScanPipe AB (SP) och varje kund i förhållande till alla köp, avtal, offerter, beställningar och leveranser, såvida inget annat har avtalats skriftligt och bekräftats av SP. Sälj- och leveransvillkoren ska gälla utan ändringar eller tillägg och gäller före kundens egna eventuella affärsvillkor och kundens eventuella förpliktelser gentemot och avtal med tredje part om inte annat avtalats skriftligt och bekräftats av SP.

Föreliggande sälj- och leveransvillkor används även vid SP:s uthyrning av maskiner, materiel eller verktyg utöver SP:s alltid gällande uthyrningsvillkor. Punkt 5, 9 och 12 i föreliggande sälj- och leveransvillkor används dock inte vid uthyrning. SP äger alltid rätt att ändra föreliggande sälj- och leveransvillkor. Sådana ändringar kommer att, tillsammans med angivande av förvarnings-/ikraftträdandedatum att vara tillgängliga på SP:s hemsida scanpipe.se.

2. OFFERTER

Offerter från SP gäller i max 30 dagar från tidpunkten då offerten lämnades. Offerter är bindande under giltighetsperioden, med undantag från det som anges i punkt 2 och 3 nedan. När giltighetsperiodens löpt ut, förfaller offerten i sin helhet. SP kan alltid ändra eller dra tillbaka lämnade offerter innan kunden har accepterat offerten.

3. PRIS OCH LEVERANS

Alla priser anges exklusive moms, såvida inget annat anges av SP. Utöver priserna tillkommer räntor enligt punkt 6 samt kostnader och avgifter för transport med mera enligt kostnads- och avgiftsbestämmelserna nedan i punkt 12. Uppgifter i produktinformation eller prislistor är enbart vägledande och SP reserverar sig för tryckfel samt avvikelser i mått eller utseende från produktinformation. SP är endast bundet av priser och produktspecifikation som uttryckligen framgår av eller som det hänvisas till i beställningsbekräftelsen.


Oaktat punkt 2 och 3 förbehåller sig SP rätten att justera priset, såvida SP före leverans åläggs nya eller ökade kostnader som SP inte kunnat förutse, bland annat till följd av ändrade tullsatser, skatter, avgifter, valutakurser, råvarupriser, transportkostnader eller dokumenterade prishöjningar från leverantörer. Priset kan även justeras vid ökade kostnader för förvaring och hantering till följd av omständigheter hos kunden enligt punkt 3. Denna punkt gäller om inte annat avtalats skriftligt och bekräftats av SP. Vid utebliven eller försenad betalning av kunden äger SP rätt, oavsettom köpet kvarstår eller upphävs, att stoppa alla leveranser till kunden tills dess att alla skulder är betalda. Leveransstället är kundens adress, såvida inget annat anges i beställningsbekräftelsen. Betalning med befriande verkan kan endast göras till SP. SP kan göra delleveranser och delfaktureringar av ordern. Om kunden underlåter att, efter det att leveranstidpunkten har infallit, avhämta varor eller aktivera försändelse, äger SP rätt att lagra och försäkra varan för kundens räkning. Om kunden trots skriftlig uppmaning underlåter att avhämta varor inom skälig tid, äger SP – även i fall då varor tillverkats speciellt efter kundens anvisning eller specifikation – rätt att fakturera varan.


SP reserverar sig för mellanförsäljning. Om leveranssvårigheter uppstår kan SP, efter överenskommelse med kunden, ersätta offererade produkter med ett alternativt fabrikat. SP har då rätt att justera priset
på de aktuella produkterna.

4. LEVERANSTID

Leveransen anses vara gjord i rätt tid, oavsett om leveransen försenas med upp till tre dagar efter avtalad leveranstidpunkt. För leverans av ej lagerförda varor som är specialbeställda eller specialtillverkade (hädanefter gemensamt kallade ”BESTÄLLNINGSVAROR”), anses leveransen vara gjord i rätt tid, även om leveransen försenas med mer än tre dagar, såvida den försenade leveransen beror på eller har orsakats av omständigheter hos SP:s leverantörer som SP inte kan råda över. En sådan försenad leverans ger därmed inte kunden rätt att åberopa rättigheter för någon försummelse från SP.

Om leveransen, bortsett från BESTÄLLNINGSVAROR, är försenad med mer än tre dagar efter avtalad leveranstidpunkt, kan kunden välja mellan att begära det beställda eller att häva avtalet om sådan försening anses vara väsentlig, se dock punkt 4. Hävningen ska i sådant fall göras omedelbart och skriftligt. Vid försenad leverans av BESTÄLLNINGSVAROR har kunden inte rätt att häva avtalet så länge SP kan visa att leveransen verkligen kommer att ske, om (i) inte längre tid än två veckor har passerat sen leveranstidpunkten och (ii) SP inte har rätt att häva avtalet i förhållande till SP:s leverantörer. Om den försenade leveransen beror på någon omständighet som enligt punkt 8 utgör en ansvarsfrihetsgrund eller beror på kundens agerande eller försummelse, förlängs leveranstiden i den utsträckning den aktuella omständigheten berättigar det eller vad som i övrigt beroende på omständigheterna kan anses vara rimligt. Leveranstiden förlängs även om orsaken till förseningen inträffar efter det att den ursprungliga avtalade leveranstiden har löpt ut. I händelse av hävning enligt punkt 4 är kunden maximalt berättigad att kräva att den redan erlagda köpesumman återbetalas till fullo av SP.

SP:s ersättningsansvar är således begränsat och maximerat till ett belopp motsvarande den erlagda köpesumman och omfattar varken kompensation för kundens direkta förlust eller indirekta förlust som exempelvis förlust av omsättning, merkostnader för lön eller skadestånd till tredje part. Bestämmelserna i den generella ansvarsbegränsningen nedan i punkt 11 tillämpas på motsvarande sätt. Om kunden väljer att inte häva avtalet, är kunden inte berättigad till någon ersättning med avseende på den försenade leveransen. Kunden kan bortsett från det ovanstående inte åberopa andra ersättningskrav mot SP till följd av försenad eller utebliven leverans.

5. PRODUKTSPECIFIKATION OCH EGENDOMSRÄTT

Varor levereras i enlighet med specifikationen i SP:s offert eller beställningsbekräftelse. Det är kundens skyldighet att säkerställa att specifikationen överensstämmer med och uppfyller kundens krav och
önskemål för beställningen. SP förbehåller sig äganderätten för de sålda varorna tills hela köpesumman samt eventuella ytterligare kostnader och räntor har betalats av kunden, i den utsträckning ett sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

6. BETALNINGSVILLKOR OCH AVRÄKNING

Betalning ska senast vara SP till handa på det förfallodatum som anges på fakturan. SP:s kontouppgifter framgår av den översända fakturan. Såvida betalning görs efter förfallodatumet, utgår dröjsmålsränta på
skuldbeloppet med den räntesats som gäller enligt vid var tid gällande räntelag. Tillskrivna räntor och kostnader tillskrivs kundens konto och betalas före annan skuld. Kunden äger inte rätt att fullgöra SP:s krav på betalning genom avräkning eller kvittning eller genom att utöva kvarhållanderätt, oavsett om kundens krav kommer från olika beställningar eller från andra rättsförhållanden mellan parterna.

SP äger vid försenad betalning från kunden rätt att senarelägga uppfyllandet av sina förpliktelser gentemot kunden gällande de relevanta varorna samt eventuella andra rättsförhållanden mellan parterna. SP äger vid försenad betalning från kunden rätt att fullgöra hela eller delar av betalningen genom att kvitta eventuell kundbonus relaterat till efterföljande beställningar. SP äger vid försenad betalning från kunden rätt att häva avtalet gällande de relevanta varorna samt kräva ersättning för den förlust som SP lidit.

7. BRISTER OCH AVHJÄLPNINGSRÄTT

Kunden är skyldig att genast vid leveransen undersöka varan. Reklamation ska ske skriftligt inom de tidsfrister som anges i punkt 7. Om reklamation inte görs i tid innebär det att kunden mister rätten att komma med invändningar längre fram. Kundens reklamation av olika typer av brister eller skada på det levererade, ska göras samma dag som godset tagits emot. Kundens reklamation av ej synliga brister som beror på fel i konstruktion, material eller tillverkning ska göras senast 12 månader räknat från leveransdagen. För brister som kunden har reklamerat i rätt tid enligt punkt 7, åtar sig SP att avhjälpa sådana brister.

SP äger i händelse av föreliggande brister rätt att välja mellan reparation, omleverans eller kreditering av den ursprungliga köpesumman för de levererade varorna för att uppfylla SP:s avhjälpningsplikt. SP:s ansvar för brister är alltså begränsat och maximerat till den betalda köpesumman och omfattar inte kompensation för vare sig kundens direkta förlust eller indirekta förlust i någon som helst form som exempelvis förlust av omsättning, merkostnader för löner eller skadestånd till tredje part, utöver den erlagda köpesumman. Vid leverans till obemannade leveransadresser och i händelse av reklamation efter mottagandet ska eventuell försämring, brist eller skada anses ha inträffat efter det att leveransen gjorts, och SP vara utan ansvar om inte kunden kan visa att eventuell försämring, brist eller skada har inträffat innan det att leveransen gjorts. SP avgör om avhjälpning ska ske på den plats där de bristfälliga varorna är installerade eller hos SP. Om avhjälpningen sker hos SP, sker frakten på SP:s bekostnad. Om SP inte utför avhjälpning inom rimlig tid efter det att kunden har reklamerat varan, äger kunden rätt att genom ett skriftligt meddelande till SP häva avtalet gällande den bristfälliga delen av den berörda varan.

I händelse av hävning enligt punkt 7 är kunden maximalt berättigad till att kräva tillbaka den redan erlagda köpesumman från SP. SP:s ansvar för brister är alltså begränsat och maximerat till den betalda köpesumman och omfattar inte kompensation för vare sig kundens direkta förlust eller indirekta förlust i någon som helst form som exempelvis förlust av omsättning, merkostnader för lön eller skadestånd till tredje part, utöver den erlagda köpesumman. Den generella ansvarsbegränsningen i punkt 11, tillämpas på motsvarande sätt gällande bristansvar i avsnitt 7. Utöver det ovanstående har kunden inga rättigheter gentemot SP till följd av brist i vara.

8. FORCE MAJEURE

Följande omständigheter medför ansvarsfrihet såvida de förhindrar avtalets uppfyllande eller gör uppfyllandet orimligt betungande: strejk och alla andra omständigheter som ingen av parterna råder över, till exempel brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslagtagande, valutarestriktioner, inbördeskrig och oroligheter, brist på transportmedel, allmän varubrist, restriktioner av drivmedel samt bristfälliga eller försenade leveranser från underleverantörer som beror på någon av de omständigheter som anges i denna punkt.

9. RETURRÄTT

SP åtar sig att i enlighet med föreliggande sälj- och leveransvillkor ta
emot varor i retur enligt följande villkor:
• Varan ska vara komplett och i säljbart skick.
• Varan ska vara oskadad och originalemballaget får ej vara öppnat.
• Varan ska vara specificerad och sorterad.
• Varan ska dokumenterat ha köpts hos SP via följesedel och/eller
faktura.
• Varan får inte ha utgått ur SP:s sortiment.
• Varor som exempelvis rör, kablar eller övriga varor i uppmätta
längder eller med specialmått tas inte i retur. Inte heller varugrupper
som exempelvis skiffer, metallplåtar och takrännor accepteras
i retur.
• BESTÄLLNINGSVAROR kan enbart returneras under förutsättning
att SP:s leverantör accepterar att varorna returneras till denne.
• Såvida varorna inte uppfyller villkoren för retur ovan, returneras
eller bortskaffas varorna på kundens bekostnad.
Utöver detta gäller följande villkor för kundens returrätt:
• Varor kan maximalt returneras i upp till 90 dagar efter leverans.
• Avgifter ska erläggas enligt avsnitt 12 för retur av varor.
• I de fall BESTÄLLNINGSVAROR kan returneras, se punkt 9.1., utfärdas
inte kreditnotan förrän SP:s leverantör har krediterat SP för köpet. Returrätten tillämpas endast vid försäljning av varor och gäller alltså inte vid uthyrning av materiel, eller motsvarande. Returvaror skall lämnas in i den butik/lager där varan hämtades eller levererades från. Om kunden vill att SP ska avhämta en returvara, ska detta avtalas i förväg med SP, och SP har då rätt att debitera fraktkostnaden.


Standardemballage, såsom pallar, ramar och trälådor som har fakturerats kunden, tillgodoskrivs kunden vid retur, under förutsättning att emballaget är oskadat. Kreditering görs med avdrag av returavgifter enligt avsnitt 12. Engångsemballage krediteras inte. Om en vara accepteras som returvara, se punkt 9, krediteras kunden ett belopp på kundens konto hos SP. Det belopp som kunden krediteras (hädanefter kallat ”RETURPRIS”), motsvarar det lägsta fakturerade priset för den aktuella varan inom de senaste 90 dagarna före returen. RETURPRIS som krediteras kunden kan endast avräknas i redan gjorda eller framtida köp. Varor som tagits i retur kan alltså aldrig medföra utbetalning av varans inköpspris eller annat belopp.
Från det krediterade varubeloppet dras en returavgift, se punkt 12.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH WEBBSIDOR

Text, grafik, bilder, logotyper, ikoner, programvara och annat material (hädanefter kallat ”MATERIALET”), som direkt eller indirekt är en del av webbsidorna, skyddade enligt både svensk och internationell upphovsrätt, varumärkesrätt eller enligt annan lagstiftning. MATERIALET tillhör SP. Sammanställningen, inklusive bl.a. insamlingen, presentationen, uppställningen och tillrättaläggandet i övrigt av MATERIALET är underställt och skyddat av svensk och internationell upphovsrätt och tillhör SP. Obehörig användning av MATERIALET kan strida mot SP:s rättigheter, inklusive bland annat SP:s upphovs- och varumärkesrättigheter. Kunden äger inte rätt att ändra MATERIALET eller att sälja, hyra ut, låna ut, återge, förevisa, offentligt framföra eller att på annat sätt helt eller delvis sprida MATERIALET offentligt eller kommersiellt, eller att i övrigt använda MATERIALET på ett sätt som endast tillkommer MATERIALETS rättighetsinnehavare. Utan skriftligt godkännande från SP får ingen del av MATERIALET oavsett sammanhang återges eller i övrigt användas på någon annan webbplats eller i ett datornätverk. Den information, vägledningar och andra tjänster som är tillgängliga eller i övrigt har ställts till förfogande av SP på scanpipe.se, är endast av vägledande karaktär och ska inte uppfattas som och utgör inte teknisk rådgivning från SP. SP är inte ersättningsskyldigt för vare sig direkt eller indirekt förlust vid användning av de tjänster som ställs till förfogande på scanpipe.se. Vi hänvisar även till avsnitt 11 nedan.

11. GENERELL ANSVARSBEGRÄNSNING

Bortsett från de rättigheter som framgår av dessa allmänna villkor, har kunden inte några ytterligare rättigheter, och SP kan inte under några som helst omständigheter, vare sig i samband med försening eller brister, i förhållande till produktansvar eller på annat sätt, hållas ansvarigt för vare sig direkt eller indirekt förlust som exempelvis förlust av omsättning, merkostnader för löner eller skadestånd till tredje part eller annan ekonomisk konsekvensförlust, inklusive driftsförlust eller intäktsförlust.

SP:s ansvarsbegränsning enligt denna bestämmelse gäller även för varje fel eller försummelse vid SP:s eventuella uppgifter, angivelser eller vägledning om hållbarhet, användning eller liknande för en produkt. Kunden uppmanas att söka teknisk rådgivning hos tredje part i samband med val av produkter och dessas funktioner, eftersom SP inte åtar sig ansvar för detta, såvida inte parterna har ingått ett särskilt skriftligt avtal om detta. SP ansvarar inte för skador på fast egendom eller lösöre som uppstår medan varorna är i kundens besittning. SP ansvarar inte heller för skada på produkter som har framställts av kunden, eller på produkter i vilka dessa ingår. I andra fall är SP endast ansvarigt enligt beskrivning ovan i punkt 11 och nedan i punkt 11 om personskada. SP ansvarar för personskada om och i den mån så följer av Produktansvarslagen (1992:18).

Såvida SP åläggs ansvar för brister eller defekter i varor (inklusive enligt reglerna för produktansvar) gentemot tredje part, är kunden skyldig att hålla SP skadeslöst i samma omfattning, som SP:s ansvar
är begränsat enligt föreliggande sälj- och leveransvillkor. För BESTÄLLNINGSVAROR är SP endast ansvarigt för fel och brister i den omfattning som leverantören är ansvarig.

12. KOSTNADS- OCH AVGIFTSPOLICY

Leveranskostnad: Vid leverans till kunden, se punkt 3, av beställning på nettobelopp under SEK 2000:-, tillkommer en leveranskostnad på SEK 495:-. Vid expessleverans tillkommer minimum 500kr oavsett orderstorlek. Dessa leveranskostnader gäller om inget annat avtalats mellan SP och kunden. Avhämtning av beställning, undantaget BESTÄLLNINGSVAROR, i en SP-butik sker utan leveranskostnad.

Vid transport av farligt gods avkrävs en kostnad som ska täcka extern transportörs omkostnader för hantering av transporten av farligt gods. Vid beställning av ej lagerförda varor och BESTÄLLNINGSVAROR tillkommer eventuella omkostnader eller avgifter från leverantören. Vid leverans till utlandet betalar kunden samtliga fraktkostnader. Returavgift: Avgift för accepterande och hantering av retur av varor och emballage beräknas generellt som 30% av RETURPRISET, se punkt 9. BESTÄLLNINGSVAROR åläggs utöver detta en eventuell returavgift från leverantören.

BESTÄLLNINGSVAROR kan endast returneras under förutsättning att SP:s leverantör accepterar att varorna returneras till denne. Kreditnotan utfärdas inte förrän SP:s leverantör har krediterat SP för köpet. Varor, bortsett från BESTÄLLNINGSVAROR, se punkt 4, som har köpts och avhämtats i en av SP:s butiker eller lager och som lämnas i retur senast fem arbetsdagar efter avhämtning, kommer inte att omfattas av returavgiften. Om SP avhämtar returvaror och/eller returemballage hos kunden eller tredje part faktureras en avhämtningsavgift på SEK 495:- utöver en eventuell returavgift enligt punkt 14.

Faktureringsavgift: Vid utskrivning, översändelse eller återutskrivning av faktura tillkommer en avgift på SEK 45:- per faktura. Jouravgift: Vid utlämnande av varor utanför normala öppettider åläggs en jouravgift på SEK 2500:-.

13. LAGVAL OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Varje tvist mellan parterna ska avgöras enligt svensk lagstiftning och enligt föreliggande sälj- och leveransvillkor. Alla tvister som inte kan lösas i godo, avgörs med Stockholms tingsrätt som behörig domstol och med förbehåll för hänvisning till en annan kompetent domstol enligt lag.